دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده محیط زیست و انرژی
معرفی

مشخصات فردی

نام : لعبت   تقوی

پست الکترونیکی : l.taghavi@srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : محیط زیست

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : دانشکده محیط زیست و انرژی

محل خدمت : دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه محیط زیست

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1389/11/23

لعبت تقوی

محل خدمت:   دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استادیار

^